අනිත්‍ය තාවකාලික ධර්මතාවයන් නිත්‍ය සදාකාලික ලෙස නොසලකමු. හේතුවෙන් හටගත් සියල්ල න…

අනිත්‍ය තාවකාලික ධර්මතාවයන් නිත්‍ය සදාකාලික ලෙස නොසලකමු. හේතුවෙන් හටගත් සියල්ල නැසෙන සුළුය යන දහම් ඇස පහල කර ගමු.
අපගේ දහම් ඇස පොත කියවන්න ->