මත්පැන් පානයට පෙර දෙවරක් සිතන්න. යහළුවන් හරිමගට ගන්නා කල්‍යාණ මිතුරෙක් වන්න

මත්පැන් පානයට පෙර දෙවරක් සිතන්න. යහළුවන් හරිමගට ගන්නා කල්‍යාණ මිතුරෙක් වන්න