නිවන් මගේ හික්මෙන සේඛ භික්ෂුවට එ උතුම් අරහත්වයට පත්වීම පිණිස, බොහෝ සේ උපකාර වන ය…

නිවන් මගේ හික්මෙන සේඛ භික්ෂුවට එ උතුම් අරහත්වයට පත්වීම පිණිස, බොහෝ සේ උපකාර වන යම් දෙයක් තියෙනවා නම්, මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය තරම් වෙන උපකාර වෙන දෙයක් නෑ. ධර්මයේ පෙන්වා දී ඇති පරිද්දෙන්ම නුවණින් සළකමින් වීරිය වඩන භික්ෂුව සියලූ දුක් නැති කරපු කෙනෙක් බවට පත්වෙනවා.
යෝනිසෝමනසිකාරය නිවැරදිව කරන අයුරු දැනගන්නට සවන් දෙන්න