මෝඩ පුද්ගලයා අනුන්ගේ දානයෙහිද දොස් දැක අපාගතවේ. අපි පින් අනුමෝදන් වීමට පුරුදුවෙමු.

මෝඩ පුද්ගලයා අනුන්ගේ දානයෙහිද දොස් දැක අපාගතවේ. අපි පින් අනුමෝදන් වීමට පුරුදුවෙමු.