ද්වේශ සහගත සිතක් ඇති වන සැම අවස්ථාවකම ඔබ ගුටියක් කන්නා හා සමාන වූ දුකකට පත්වන බව…

ද්වේශ සහගත සිතක් ඇති වන සැම අවස්ථාවකම ඔබ ගුටියක් කන්නා හා සමාන වූ දුකකට පත්වන බව මතක තබා ගන්න.

ධම්මපදය – චිත්තවග්ගය
අනවස්සුතචිත්තස්ස – අනන්වාහතචේතසෝ
පුඤ්ඤපාපපහීනස්ස – නත්ථි ජාගරතෝ භයං

රාගයෙන් තෙත් නොවන සිතක් ඇති කෙනාට,
ද්වේෂයෙන් ගුටි නොකන සිතක් ඇති කෙනාට,
පින් පව් දෙකම නැතිකර දැමූ කෙනාට,
නොනිදා භාවනා කරන කෙනාට කිසි බයක් නෑ.

(සැැවැත් නුවරදී චිත්තහත්ථ තෙරුන් අරභයා වදාළ ගාථාවකි) —