මේ ජීවත් වෙනවා නම් වූ ක්‍රියාවලිය ගැන ආර්ය වූ සංවේගයක්/කලකිරීමක් ඇති කර ගැනීම, අ…

මේ ජීවත් වෙනවා නම් වූ ක්‍රියාවලිය ගැන ආර්ය වූ සංවේගයක්/කලකිරීමක් ඇති කර ගැනීම, අප්‍රමාදීව කුසල් රැස් කර ගැනීමට ද, දුකින් මිදීමටද හේතුවේ.

මහා සංවේග ඇතිවන – කරුණු අට නුවණින් ගෙන
බුදු සසුන් වන් සමණා – නිතර වෙර වැඩිය යුතු වේ.