ලෝකයේ සිදුවන අනතුරු හා ලෙඩ රෝග දෙස බැලු විට මරණය කොයි මොහොතේ ඔබ සොයා එදයි විශ්වා…

ලෝකයේ සිදුවන අනතුරු හා ලෙඩ රෝග දෙස බැලු විට මරණය කොයි මොහොතේ ඔබ සොයා එදයි විශ්වාසක් නැත. නොපමාව කුසල් රැස්කර සුදානමින් සිටින්න.