සිල් ගන්නා පෝය දිනයේදී හිස් වල්පල් කතා නොකර පහත කරුණු ගැන පමණක් කතා කල යුතුය

සිල් ගන්නා පෝය දිනයේදී හිස් වල්පල් කතා නොකර පහත කරුණු ගැන පමණක් කතා කල යුතුය