තමා තුළම ඇතිවන අකුසල් නිසා මිනිසා විනාශයට පත්වේ. තමා තුළම ඇතිවන මලකඩ නිසා ලෝහය ව…

තමා තුළම ඇතිවන අකුසල් නිසා මිනිසා විනාශයට පත්වේ. තමා තුළම ඇතිවන මලකඩ නිසා ලෝහය විනාශයට පත් වන්නාක් මෙනි