තරුණ මදයෙන් මත්වී ලෝකයේ සැබෑ ස්වභාවය අමතක නොකරමු.

තරුණ මදයෙන් මත්වී ලෝකයේ සැබෑ ස්වභාවය අමතක නොකරමු.