ලෝකයා යමකින් යමකින් සතුටු වේද, ඒ සැම එකකින්ම ශෝකය උපදී… දුවන්නන් වාලේ ලෝකය පසු…

ලෝකයා යමකින් යමකින් සතුටු වේද, ඒ සැම එකකින්ම ශෝකය උපදී…
දුවන්නන් වාලේ ලෝකය පසුපස හඹා යාමෙන් වැළකී, යථාර්තය දෙස මොහොතක් නැවතී බලමු…