අපරිහානීධම්ම සූත්‍රය මෙසේය… මහණෙනි නො පිරිහීමට හේතුවන කාරණා හයක් දේශනා කරන්නම…

අපරිහානීධම්ම සූත්‍රය මෙසේය…

මහණෙනි නො පිරිහීමට හේතුවන කාරණා හයක් දේශනා කරන්නම්.එය හොදින් අසන්න.මැනවින් මෙනෙහි කරන්න.,දේශනා කරන්නම්.එසේය ස්වාමීනී කියා ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේට පිලිතුරුදුන්නා.භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ දේශනා කළා.

මහණෙනි නො පිරිහීමට හේතු වන කාරණා හය මොනවාද,
1. වැඩපළ වල ඇලී ගැලී නොසිටීම
2. කථාබහේ ඇලී ගැලී නොසිටීම
3. නින්දෙහි ඇලී ගැලී නොසිටීම
4. පිරිසේ ඇලී ගැලී නොසිටීම
5. කීකරු භාවය
6. කළ්‍යාණ මිතුරු ඇසුර

මහණෙනි මේ නො පිරිහීමට හේතු වන කාරණා සයයි.
මහණෙනි,අතීතයේදී යම් කිසි කෙනෙක් කුසල් දහම් වලින් නො පිරිහුනා නම් ඒ සියලු දෙනාම මේ කරුණු හය හේතුකරගෙන නො පිරිහුණා.

මහණෙනි,අනාගතයේදී යම් කෙනෙක් කුසල් දහම් වලින් නො පිරිහෙණු ලබනවානම් ඒ සියලු දෙනාම මේ කරුණු හය හේතුකරගෙන නො පිරිහෙනු ලබනවා.
මහණෙනි මේ වර්තමානයේදී ම් කිසි කෙනෙක් කුසල් දහම් වලින් නො පිරිහෙනවා නමි නම් ඒ සියලු දෙනාම මේ කරුණු හය හේතුකරගෙන නො පිරිහෙනවා.

(අංගුත්තර නිකාය – 04)
සාධු…තෙරුවන් සරණයි.