වයසට යාම ලෙඩ වීම ආදී කිසිවක් පාලනය කල නොහැකි ශරීරයක් සහිතව සිටින ඔබ බාහිර ද්‍රව්…

වයසට යාම ලෙඩ වීම ආදී කිසිවක් පාලනය කල නොහැකි ශරීරයක් සහිතව සිටින ඔබ බාහිර ද්‍රව්‍ය පුද්ගලයින් තුලින් ආරක්‍ෂිත භාවයක් බලාපොරොත්තු වීම කොතරම් මුලාවක් දැයි බලන්න.
ආරක්‍ෂිත භාවය ලැබෙන්නේ ධර්මයට පැමිණි පුද්ගලයාටයි. ධර්මයේ සරණට පැමිණෙන්න.