මෙවැනි මානසිකත්වයක් ඇති අයට ඇතිවූ අකුසල්/කෙලෙස්/ආශ්‍රව තවත් වර්ධනය වේ, නැති කෙලෙ…

මෙවැනි මානසිකත්වයක් ඇති අයට ඇතිවූ අකුසල්/කෙලෙස්/ආශ්‍රව තවත් වර්ධනය වේ, නැති කෙලෙස් ද ඇතිවේ.

ධර්මයේ උත්සාහවත් වන කෙනෙකුගේ මානසිකත්වය මිට වැඩ හාත්පසින්ම වෙනස් විය යුතුය. ඇතිවූ කෙලෙස් නැති කරන, නැති කෙලෙස් නුපදවන ප්‍රතිපදාව සඳහා සබ්බාසව සුත්‍ර දේශනාවට සවන් දෙන්න