අපිට උගන්නලා තියෙන්නේ OL AL උපාධි විභාග පාස් කලහම සියලු දුක නැතිවී සියලු සැප ලැබ…

අපිට උගන්නලා තියෙන්නේ OL AL උපාධි විභාග පාස් කලහම සියලු දුක නැතිවී සියලු සැප ලැබෙනවා වගේ :p
නමුත් හොඳට මතක තියාගන්න සියලු සැපට හා දුකට හේතුවන සිත ගැන වූ විභාගය පාස් කලොත් විතරයි ඒ දුක් නැති අමරණීයත්වය අපට ලැබෙන්නේ.