ගිනිගත් සිත නිවන බුදු වදන්… අපි සැප ලැබෙනවා, සැප ලබන්නට කියලා ලං කර ගන්නා දේවල…

ගිනිගත් සිත නිවන බුදු වදන්…
අපි සැප ලැබෙනවා, සැප ලබන්නට කියලා ලං කර ගන්නා දේවල් වලින් මයි අන්තිමට දුක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ…