අද ලෝකයේ ඉන්න ඔක්කොම මේ අසාර වූ කයට රැවටිලයි ඉන්නේ. ඔබත් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙක් නොවන්න…

අද ලෝකයේ ඉන්න ඔක්කොම මේ අසාර වූ කයට රැවටිලයි ඉන්නේ. ඔබත් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙක් නොවන්නට අප්‍රමාදීව කායානුපස්සනාවේ යෙදෙන්න.