නමෝතස්ස භගවතො අරහතො සම්මා සම්බුද්ධස්ස !! භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා !! photo එක මත click කරන්න. ගෞරවයෙන් යුතුව පරිහරණය කරන්න. සාදු සාදු සාදු !! සියලු දෙනා සිත් පහන් කර ගනිත්වා.. හැකිතාක් share කරන්න. original background image: http://ift.tt/1OOIAPV

pathnirvana.org

More info @ http://ift.tt/1nxtR39
Automated post from Path to Nirvana – http://ift.tt/1GMS4Lf
January 27, 2016 at 01:30PM