පව කරන මහත ඔබ සත සකස වන සසකර වලට අනව අපය උපත හ අපය අතදකම තරණය ව. පවක කරනනට පර අපය ම සවභවය හ අනගතය වඳනනට වන දක සහ කරනන.

ගබ්සාවට පෙර මොහොතක් සිතන්න.

More info @ http://ift.tt/1Vka4T5
Automated post from Path to Nirvana – http://ift.tt/1GMS4Lf
April 20, 2016 at 10:49PM