කායානුපස්සනාව හා වේදනානුපස්සනාව තුලින් විඥානය අරමුණේ නොපිහිටන ආකාරයට මනස වඩන අයුරු මනාව පැහැදිලි කරන දේශනාවකි.

2016-02-06 විඥානය නොපිහිටන සේ සතිපට්ඨානය – Mankadawala Sudassana Thero
විඥානය ථිති නොවන සේ කායානුපස්සනාව හා වේදනානුපස්සනාව වඩන ආකාරය – නුවරදී කළ දේශනාව. mp3 භාගත කිරීම සඳහා sudassana.org වෙත පිවිසෙන්න
More info @ https://www.youtube.com/watch?v=QZJZKqdLL6g
Automated post from Path to Nirvana – http://ift.tt/1GMS4Lf
June 27, 2016 at 09:10AM