ධර්මය විකෘති කිරීමේ විපාකය කෙබඳුද? මුළු වැඩසටහන -> https://www.youtube.com/watch?v=zTOH3e56dZc ධර්මචර්යා (කපිල) සූත්‍රය -> http://ift.tt/2vkrGqG

ධර්මය විකෘති කිරීමේ විපාකය කෙබඳුද?

More info @ http://ift.tt/2tWzwmT
Automated post from Path to Nirvana – http://ift.tt/1GMS4Lf
August 01, 2017 at 10:31PM