2017-08-13 දින අති පූජ්‍ය සුදස්සන හිමියන් විසින් කොහුවල සිදුකල විශේෂ දේශනාවේ වීඩියෝව මෙතනින් බලන්න.

2017-08-13 නොඋපදින්නේ කෙසේද? Mankadawala Sudassana Thero
කොහුවලදී පැවැත්වූ දේශනාව. දේශනා අවසානයට පෙර කැමරාවේ බැටරිය ක්ෂය වීම ගැන සමාව අයදිමි. මෙහි mp3 පටිගත කිරීම සඳහා http://sudassana.org වෙත පිවිසෙන්න
More info @ https://www.youtube.com/watch?v=bsw21BUKlkM
Automated post from Path to Nirvana – http://ift.tt/1GMS4Lf
August 16, 2017 at 10:51AM