එක්වන්න අපේ ධර්ම සාකච්ඡා කණ්ඩායම සමග

Sajith
ධර්මාශෝක රජතුමාගේ මරණින් පසූ නැවත් උපත ලබා රහත් වන තෙක් ජිවිත කතාව දන්න අයෙක් ඉන්නවම් සදහන් කරණවද?

තෙරුවන් සරණයි
More info @ http://ift.tt/2gl5KGr
Automated post from Path to Nirvana – http://ift.tt/1GMS4Lf
August 29, 2017 at 03:00PM