New at Little Bit


from Path to Nirvana http://bit.ly/2XXtz7V
පෘථග්ජනයන්ගේ නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. නත්ථි දින්නං
දන් දීම තුළින් ප්‍රයෝජනයක් නැත.

2. නත්ථි යිට්ඨං
පූජා කිරීමෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැත.

3. නත්ථි හුතං
පුද පඬුරු යැවීමෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැත.

4. නත්ථි සුකටදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපාකෝ
පින් පව් කර්මයන්ට අනුව විපාකයක් නැත.

5. නට්වයං ලොකො
පරලොව සිට මෙලොව ඉපදීමක් නැත.

6. නත්ථි පරො ලොකො
මෙලොව සිට පරලොව යලි ඉපදීමක් නැත.

7. නත්ථි මාතා
මවට සැලකීමෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැත.

8. නත්ථි පිතා
පියාට සැලකීමෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැත.

9. නත්ථි සත්තා ඕපපාතිකා
ඕපාපාතිකව උපදින සත්වයන් නැත.

10. නත්ථි ලෝකේ සමණ බ්‍රාහ්මණා සමග්ගතා සම්මා පටිපන්නා. යේ ඉමඤ්ච ලෝකං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්නවා පවේදෙන්ති

තමන්ගේම නුවණින් ලෝකය අවබෝධ කොට ලොව යථා ස්වභාවය ඒ අයුරින්ම පෙන්වා දෙන ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් හෙවත් බුදුවරයන් ලොව නැත.

කියන මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය තුළයි අශ්‍රැතවත් පෘතග්ජන කෙනා රැඳිලා ඉන්නේ . අශ්‍රැතවත් පෘතග්ජන කෙනාට මෙලොව පරලොව විශ්වාසයක් නැහැ . පින් පව් ගැන විශ්වාසයක් නැහැ . කර්ම කර්මඵල ගැන විශ්වාසයක් නැහැ .

ඒ විතරක් නෙවෙයි අශ්‍රැතවත් පෘතග්ජන කෙනා නිරය ප්‍රේත ලෝකය, දිව්‍ය ලෝකය ආදී ඕපාපාතික ව සත්වයන් උපදින ලෝකයන් තිබෙනවා කියලා පිළිගන්නේ නැහැ . සංසාර ගමන ගැන සතර අපාය ගැන භයක් තමන් තුළ ඇති නොවන නිසා ම ඔහු කිසි ම දවසක තිසරණයට පැමිණෙන්නේ නෑ .

බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාළේ නියත මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය තරම් මේ සත්වයාට අහිත පිණිස දුක් පිණිස හේතු වන වෙනත් දෙයක් තථාගතයන් වහන්සේගේ බුදු නෙතටවත් පෙනෙන්නේ නැහැ කියල යි . ඒ වගේ ම නියත මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය කියන්නේ ආනන්තරීය පාපකර්මයකටත් වඩා බලගතු අකුසලයක්. ආනන්තරීය පාප කර්මයක් කළ කෙනෙකුට මරණින් මත්තේ කල්පයක් නිරයේ විපාක විඳින්න කර්මයක් සකස් වුණත්, නියත මිථ්‍යාදෘෂ්ටික කෙනාට නිරයේ විඳවන්න වන කාලය කොපමණ දැ යි සීමා කරන්නට බැරි බව බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාළා . ඒකට හේතුව තමයි මිථ්‍යාදෘෂ්ටියේ තිබෙන ප්‍රභලතාවය අනුව නිරයේ ආයුෂ කල්ප දෙක තුන දක්වා වැඩි වෙන්න පුළුවන් . නමුත් යමෙක් මිථ්‍යාදෘෂ්ටිකව ඉඳල ඒක අත්හැරලා සම්මා දිට්ඨියට පැමිණියොත් මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය නිසා සකස් වෙන නිරයාගාමී අකුසල ප්‍රහාණය වෙලා යනවා.

සංසාර දුකින් නිදහස් වීම පිණිස තෙරුවන් සරණ යන බුද්ධිමත් මිනිසුන්ට පෘතග්ජනභාවයෙන් නිදහස් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් බවට පත් වීමේ දුර්ලභ වාසනාව උදාවේවා !

(උපුටා ගැනීම මේ ජීවිතයේ දී ම මඟ ඵල ලබන මඟ ග්‍රන්ථයෙනි)

ක්ෂණසම්පත්තිය සහිත උතුම් මනුෂ්‍ය ආත්මයක් ලැබී ඇති මෙම බුද්ධෝත්පාදන කාලය තුළ කුසල් දහම්හි නිරත වී සසරෙන් එතෙරව ලබන සදාකාලික නිවන් සුව ලබාගැනීමට මේ උතුම් ධර්ම දානය හේතුවාසනා වේවා!

සියළු දානයන් අතර ධර්ම දානයම අග්‍ර වන්නේය . මෙම සදහම් පණිවිඩය සියලු දෙනා අතර බෙදාහැර (share) ධර්ම දානමය උතුම් පුණ්‍යකර්මයට ඔබත් දායක වන්න.

තෙරුවන් සරණයි!

Unfulfillingly constant infidelity
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. natthi win
No benefit from donating.

2. natthi yiṭṭhaṁ
Not benefit from the sacrifices.

3. natthi hutaṁ
Sending gifts, not sacrifice.

4. natthi sukaṭadukkaṭānaṁ kammānaṁ phalaṁ reward
Pin sins are souls to Carmel.

5. naṭvayaṁ loko
Hereafter is not born to this world.

6. natthi paro loko
Why not re-born to the world.

7. natthi Mata
, Not treating the mother.

8. natthi Pulpit
Father, not discrimination.

9. Animal natthi ōpapātikā
Ōpāpātikava not born animals.

10. natthi samaṇa Brahmin samaggatā Samma paṭipannā world. Any imañca lōkaṁ sayaṁ closet sacchikatnavā pavēdenti

The nature of the world and the world to understand their own way showed no sensible world erudition by Brahmins or bliss.

Aśrætavat unbelief within one ordinary stay by that. Aśrætavat ordinary person in this world do not believe in the Hereafter. Pin no faith in sin. Karma does not see the taxpayer.

Moreover aśrætavat ordinary man love the world of hell, do not believe that the world is born of divine beings and the world ōpāpātika. Because they are not in fear of hell in four of samsara journey he did not come any day cuckoo.

Buddha has shown absolute unbelief, as this is something that does not seem to cause suffering to the sight of Tathagata Buddha harmful to animals. It is the absolute unbelief, burns more powerful pāpakarmayakaṭat conceive. Sin a person who burns in hell totemic thought to suffer the consequences of surgery, even a Buddha showed that more superstitious person can not know how to limit the time in hell suffer. Because life can be up to two to three Kalpa by Raoult’s pagan hell. But whoever it go away is eradicated mithyādṛṣṭikava Tribune strict nirayāgāmī adjusts so Samma Ditthi comes unbelief.

Samsara Triple Refuge and intelligent people pṛtagjanabhāvayen be free for all the rare fortune to become disciples of the Buddha a chance to upset the free!

(Source guide the direction of the fruit in this life granthayeni)

The reward buddhōtpādana time engaged Sunday received a great human spirit kṣaṇasampattiya sasaren cross the eternal Nirvana to be given hētuvāsanā the Dharma!

All while giving alms to Buddhist terminals will. The Dhamma message distributed among all the (share) Subscribe you Dharma greater meritorious alms.

Triple Gem!