ඔබේ සිතත් නිතර දඟලනවද? ලහුපරිචිත්ත සූත්‍රය. ’’මහණෙනි, යම්සේ සිත වහා ඉපිද වහා නැස…

ඔබේ සිතත් නිතර දඟලනවද?
ලහුපරිචිත්ත සූත්‍රය.
”මහණෙනි, යම්සේ සිත වහා ඉපිද වහා නැසෙන ස්වභාවද එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත කොතරම් වහා ඉපිද වහා නස්නා සවභාවද යත්, ඊට උපමාවකුදු පහසු නොවේ.”