චතුරාර්ය සත්‍යය. ධම්මචක්ක පවත්තන සූත්‍ර පාළිය -> http://pitaka.lk/252122/cs

චතුරාර්ය සත්‍යය.
ධම්මචක්ක පවත්තන සූත්‍ර පාළිය ->