මහ කළු ගල දෙබෑ කර මතුකරන ඒ අසිරිමත් බුදුරූව ! බුදු රුව ජීවමානයි. යකඩ පහරකින්, ග…

මහ කළු ගල දෙබෑ කර මතුකරන ඒ අසිරිමත් බුදුරූව !

බුදු රුව ජීවමානයි. යකඩ පහරකින්, ගල් කටුවකින්, ගල් වඩුවෙක්ගෙ හිත් එකඟ වුණ භාවනාවකින් ඒ බුදු රුව මතුවුණු විදිය විස්මිතයි. ඒ විස්මය දකින්නට අපේ දෑසුත් පින් කරල තිබුණා.