කාම ලෝකයේ ආශ්වාදයට, විසිතුරු බවට ඔබත් අහුවෙලාද? කාමයේ ආදීනවය හා කාමයෙන් නිදහස් ව…

කාම ලෝකයේ ආශ්වාදයට, විසිතුරු බවට ඔබත් අහුවෙලාද?
කාමයේ ආදීනවය හා කාමයෙන් නිදහස් වීම ගැන ඉගෙන ගන්නට පහත ධර්ම දේශනාවට සවන් දෙන්න. ->