නව වසරට ප්‍රාර්ථනා නව වසරට පිවිසෙන ඔබ ගෞතම බුදු රජුන් සරණ යත්වා… ශ්‍රද්ධාවෙන්…

නව වසරට ප්‍රාර්ථනා
නව වසරට පිවිසෙන ඔබ

ගෞතම බුදු රජුන් සරණ යත්වා…
ශ්‍රද්ධාවෙන් වැඩෙත්වා…
සීලයෙන් වැඩෙත්වා…
දහම් දැනුමින් වැඩෙත්වා…
ත්‍යාගයෙන් වැඩෙත්වා…
ප්‍රඥාවෙන් වැඩෙත්වා…
දීර්ඝායු ලබත්වා…
කළණ මිතුරන් හඳුනා ගනිත්වා…
පවිටු මිතුරන් බැහැර කරත්වා…
අනුන්ට නින්දා අපහාස නොකරත්වා…
සිහි නුවණ දියුණු කර ගනිත්වා…
පිනට හානි නොකර ගනිත්වා…
තව තවත් පින් රැස් කර ගනිත්වා…