මේ නව වසරේ දුෂ්ටි වලින් මිදී ප්‍රඥාව ඇති කර ගන්න. ධර්මය ශ්‍රවණයට එක්වන්න http://…

මේ නව වසරේ දුෂ්ටි වලින් මිදී ප්‍රඥාව ඇති කර ගන්න.
ධර්මය ශ්‍රවණයට එක්වන්න