අසත්පුරුෂ මිතුරන්ගේ ලක්ෂණය නම් ඔබගේ රාග ද්වේශ මෝහ ඇවිස්සීමයි. සත්පුරුෂ මිතුරෙකුග…

අසත්පුරුෂ මිතුරන්ගේ ලක්ෂණය නම් ඔබගේ රාග ද්වේශ මෝහ ඇවිස්සීමයි.
සත්පුරුෂ මිතුරෙකුගේ ලක්ෂණය නම් ඒවා සංසිඳවීමට උපකාර කිරීමයි.
ඔබත් සත්පුරුෂ කල්‍යාණ මිතුරෙකු වන්න !!