පෞද්ගලික මත වලින් බැහැර වී හැකිතාක් ත්‍රිපිටකය පරිහරණයට ම යොමු වෙන්න. ධම්මපදය බා…

පෞද්ගලික මත වලින් බැහැර වී හැකිතාක් ත්‍රිපිටකය පරිහරණයට ම යොමු වෙන්න.
ධම්මපදය බාල වර්ගය ->