මේ ශාසනයේ අග තනතුරු ලැබූ ඒ රහතන්වහන්සේ ලා -> http://pitaka.lk/26231/cs,aps ත්‍රි…

මේ ශාසනයේ අග තනතුරු ලැබූ ඒ රහතන්වහන්සේ ලා ->