හැකිතරම් සිත පහදවාගෙන දානයේ යෙදෙමු. මේ ලෝකයේ විෂම බවට ප්‍රධාන හේතුවක් වන්නේ කර්ම…

හැකිතරම් සිත පහදවාගෙන දානයේ යෙදෙමු.
මේ ලෝකයේ විෂම බවට ප්‍රධාන හේතුවක් වන්නේ කර්මයේ වෙනසයි.