සතුන් මැරීම, සත්ව හිංසාව අතහැර සියලු සතුන් කෙරෙහි දයානුකම්පීව වසමු.

සතුන් මැරීම, සත්ව හිංසාව අතහැර සියලු සතුන් කෙරෙහි දයානුකම්පීව වසමු.