මහා භූත ධාතු වල සෙලවීම හා හැඩය නිසා සිතේ ඇති වන සත්ව පුද්ගල සඥාව. “මම, අම්මා, තාත්තා, දුව, පුතා, යහළුවා” කියන තැනත් තියෙන්නේ 1) සම්පුර්ණයෙන්ම අනාත්ම වූ මහා භූත (රූප) සහ 2) අපේ සිතේ ඒ අරභයා ඇතිවන පුද්ගල සඥාව (නාම) යන දෙකයි. “ගෙවල්, දොරවල්, ගස් ගල් පර්වත, යානවාහන, නගර, රටවල්” කියන තැනත් තියෙන්නේ 1) සම්පුර්ණයෙන්ම අනාත්ම වූ මහා භූත (රූප) සහ 2) අපේ සිතේ ඒ ඒ ද්‍රව්‍ය කාරණා හඳුනා ගන්නා සඥාව (නාම) යන දෙකයි. මේ නාම-රූප දෙකෙන් මුළු ලෝකයම සෑදී ඇති අයුරු දකින්න. එහෙම නැතුව බාහිර සත්වයෝ පුද්ගලයෝ ඉන්නවා, ඒගොල්ලොත් හැදිලා තියෙන්නේ නාම-රූප දෙකෙන් කියලා බලන්න එපා. මේ රොබෝ වගේ සම්පුර්ණයෙන්ම රූප ගොඩක් ම පමණක් තියන තැනක, සත්ව පුද්ගල සඥාව (නාම ධර්ම) අපේ හිත ඇතුලෙම සකස් වන බව දකින්න.

මස්, නහර, ඇට = plastic, wires, metal (read the description)
මහා භූත ධාතු වල සෙලවීම හා හැඩය නිසා සිතේ ඇති වන සත්ව පුද්ගල සඥාව. “මම, අම්මා, තාත්තා, දුව, පුතා, යහළුවා” කියන තැනත් තියෙන්නේ 1) සම්පුර්ණයෙන්ම අනාත්ම වූ මහා භ…
More info @ https://www.youtube.com/watch?v=AXOSacNelz0&feature=youtu.be
Automated post from Path to Nirvana – http://ift.tt/1GMS4Lf
April 28, 2016 at 06:00PM