එක්වන්න අපේ ධර්ම සාකච්ඡා කණ්ඩායම සමග

තක්ෂිල
නිර්වානාවබෝධයට
උත්සහය හා ප්‍රාර්ථනය යන දෙකම අවශ්‍යද…
එසේ පැහැදිලි කරන තැනැක් තතාගත දේශනයේ ඇත්ද…??
ඇතිනම් කුමන ස්ථානයේද..?
More info @ http://ift.tt/2vJSVHQ
Automated post from Path to Nirvana – http://ift.tt/1GMS4Lf
August 30, 2017 at 08:45PM