අපිත් පැහැදුණු සිතින් පිරිසිදු චේතනාවෙන් ම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමදිමු.

අපිත් පැහැදුණු සිතින් පිරිසිදු චේතනාවෙන් ම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමදිමු.