ඔබ වෙනකෙකුට වෛර කිරීම යනු ඔබ විසින් වස පානය කොට වෙනකෙකු මැරෙන තෙක් බලා සිටින්නා…

ඔබ වෙනකෙකුට වෛර කිරීම යනු ඔබ විසින් වස පානය කොට වෙනකෙකු මැරෙන තෙක් බලා සිටින්නා වැනි අනුවන ක්‍රියාවකි — බුදුරජාණන් වහන්සේ